Wspomaganie rozwoju szkoły to proces wpisany do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Zadanie to jest określone szczegółowo w §20 i realizowane jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zgodnie z zapisami: § 20. 1. Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe przez: 1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 18 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę.