List of active policies

Name Type User consent
Informacja o przetwarzaniu danych Site policy All users

Summary

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO (GDPR) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie Państwu wszelkich praw wynikających z nowych regulacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą informacyjną

Priorytetem naszego Ośrodka jest ochrona Państwa danych i bezpieczne ich przetwarzanie.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zwana dalej „Informacją”) zawiera ogólny opis dotyczący przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz praw im przysługujących.

Full policy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu z siedzibą przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, tel. 618 584 700, mail: odn@odnpoznan.pl, zwany dalej Ośrodkiem.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń, projektów i innych przedsięwzięć edukacyjnych, w których Pani/Pan zgłosiła/ł udział. O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, ODN w Poznaniu każdorazowo informuje Klienta w ramach osobnego komunikatu wynikającego z realizacji obowiązku informacyjnego.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych mail: inspektor@odnpoznan.pl, adres: Inspektor Danych Osobowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, tel. : 618 584 745 .
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu